Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

Anunţ concurs pedagog şcolar

Promovare în grade sau trepte profesionale

Anunț: concurs pentru ocuparea unui postului temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice - pedagog școlar

Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa anunţă scoaterea la concurs pentru promovarea într-o treaptă imediat superioară a unui post de pedagog școlar, normă întreagă  pe perioadă nedeterminată.
Relaţii la telefon 0255/225724, la sediul institutiei :Localitatea : Reşiţa , Strada Făgăraşului , nr.10 , Județul Caraş-Severin.  
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Ordinul  nr. 5138 din 15 decembrie 2014 şi Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de pedagog școlar:
Studii medii cu diplomă de bacalaureat sau studii superioare (constituie un avantaj absolvirea liceului pedagogic sau a unor studii superioare cu specializare psihopedagogie);
 experienţă în lucrul cu copii constituie avantaj;
să nu fi avut abateri disciplinare la ultimul loc de muncă;
Abilitați de relaționare-comunicare cu intreg personalul unității de invățământ,părinți/tutori,elevi;
Abilități de muncă in echipă;
Disponibilitate de program flexibil și fracționat pe parcursul unei zile;
Disponibilitatea de a efectua deplasări in interes de serviciu, in limita sarcinilor, atribuțiilor si responsabilităților din fișa postului ;
Cunoștinte de legislație specifică locului de munca
Conostințe in domeniul securității în muncă și a situațiilor de urgență
Cunoștințe de operare PC Word și Excel
 Permis de conducere categoria B constituie avantaj

Probe de concurs . Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum urmează:
1.
Depunerea dosarelor 13.02.2017 -  17.02.2017 , ora 16,00 - la sediul Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa , iar în  20 martie 2017 afișarea selecției dosarelor de înscriere;
2.Proba scrisă - 22.02.2017, ora 10,00 - la sediul Liceului Tehnologic”General Magheru”
3. Interviul -23.02.2017, ora 10,00 - la sediul Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa

Toate probele de concurs se vor derula conform calendarului de desfășurare a concursului.

Dosarul de concurs
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate;
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul pentru care aplică, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinta care să ateste vechimea în muncă;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste faptul ca este apt din punct de vedere medical pentru a ocupa postul pe care îl solicită; Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății
curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;
Actele prevăzute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Notă. În cazul în care, ulterior publicării anunțului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, concursul se suspendă.
Bibliografie:

Legea educatii nr 1/ 2011,
Legea privind statutul personlului didactic
Regulamentul de Ordine Interioara al internatului specific Liceului Tehnologic „General Magheru”

-Constantin Cucos, Pedagogie, editura Polirom 2008
capitole -Sistemul de invatamant
              - Relationare si comunicare eficienta
-Ion Ovidiu Panisoara , Comunicarea eficienta, editura Polirom 2014
capitolele > Formele comunicarii
                   Bariere in comunicare
                   Conflictul, tehnici folosite in conflict
                   Negocierea si medierea
                   Comunicarea in cadrul grupului prin metode interactive
                   Conducerea si rolurile in cadrul grupului


                        Director  ,                                                  
                        Prof. Lucia ŢÂRLEA

Joomla visitor tracking and live stats