Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

 

O R D I N

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2014

 

În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu

al prevederilor ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/

2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările

în baza prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

emite prezentul ordin:

Art.1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat național – 2014, prevăzut în

anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. - (1) Examenul de bacalaureat național - 2014 se desfăşoară în conformitate cu

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea

şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile

(2) Comisiile de bacalaureat își desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor

comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi

sportului nr. 4799/2010, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.

Art.3. - (1) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în

sesiunile anului 2014 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi

sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de

(2) Se aprobă programele de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, pentru limba și

literatura română și pentru limba și literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de

bacalaureat național din anul 2014, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector

1, 010168, Bucureşti

Tel: +40 (0)21 405 62 70

Fax: +40 (0)21 312 01 40

www.edu.ro

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, argumentare

și comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5610/2012 privind organizarea și

desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2013.

(4) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menționate la

alin.(2) și (3), valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei,

cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010.

Art.4. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere

internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu

recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu

metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea

rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor

lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor

digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

studiate pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul

Art.5. - Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din

România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de

bacalaureat, secții care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul

R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfășoară în conformitate cu

Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în

învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenții secțiilor/școlilor

speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr.

5262/2009 privind secțiile/școlile germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în

învățământul superior german și Diplomă de bacalaureat.

Art.6. - (1) Comisiile de bacalaureat județene/ a municipiului București asigură dotarea cu

camere de supraveghere video funcționale a sălilor în care se desfășoară probele examenului de

bacalaureat național, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în

care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

(2) Activitatea de monitorizare a desfășurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor

de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de

Art.7. - (1) Comisia națională de bacalaureat elaborează procedura de selecție și numire a

cadrelor didactice universitare în calitate de președinți ai comisiilor de bacalaureat din centrele de

(2) Comisia națională de bacalaureat elaborează procedura de selecție și numire a cadrelor didactice

din învățământul preuniversitar în calitate de președinți ai comisiilor de bacalaureat din centrele

de examen și din centrele zonale de evaluare, pentru care nu au putut fi numite ca președinți cadre

didactice universitare, sau pentru care cadrele didactice universitare, nominalizate prin ordin al

ministrului, în calitate de președinți ai comisiilor de bacalaureat, nu se prezintă în centrul de examen/

centrul zonal de evaluare cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probelor scrise.

(3) Comisia națională de bacalaureat poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri în vederea bunei

organizări și desfășurări a examenului de bacalaureat - 2014.

Art.8. - (1) Comisiile de bacalaureat județene/ a municipiului București răspund pentru buna

organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat.

(2) Comisiile de bacalaureat județene/ a municipiului București stabilesc/stabilește componența

comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin

tragere la sorți în ședință publică, la care sunt invitați în scris, în mod obligatoriu, reprezentanți ai

consiliului județean/al municipiului București al Elevilor, ai asociațiilor de părinți și ai sindicatelor

reprezentative din învățământ, ai presei scrise și audiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen și de evaluare, inclusiv

persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unități școlare decât cele din care provin

candidații arondați centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precădere din rândul cadrelor

didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației

(5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale

examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv

Art.9. - (1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de

examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa

obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de

bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă în sălile de examen asupra lor, în

obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care

sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare,

memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi

(4) Se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau

încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen,

telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care

permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea

subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(5) Candidații care încalcă regulile menționate la alin (3) și (4) vor fi eliminați din examen, indiferent

dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu și indiferent dacă au fost introduse de

aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

(6) Încălcarea regulilor menționate la alin (3) și (4) va fi considerată tentativă de fraudă, iar

candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din

examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate

anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești

candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

(7) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate

de organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(6) și

le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare

pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(8) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (7), candidații vor semna un proces-verbal în care

se regăsesc prevederile alin. (1)-(6) și mențiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menționate la

alin. (3) și (4) are drept consecință măsurile menționate la alin. (5) și (6).

Art.10. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală

învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional de

Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de

învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art.11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU,

Remus PRICOPIE

Joomla visitor tracking and live stats