Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

Prevederi generale

1. Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 va fi dedicată activităților educative

extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Să știi mai 

multe, să fii mai bun!”. În această săptămână nu se organizează cursuri
conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar programul „Să știi
mai multe, să fii mai bun!” se va desfășura în conformitate cu un orar
special.
2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și
a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor
diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și
capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în
curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în
contexte nonformale.
3. În perioada 2 – 7 aprilie 2013, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului organizează etapele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline
de învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare.
4. În programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, elaborat și organizat de
fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și
toate cadrele didactice care nu participă la etapa națională a olimpiadelor și
concursurilor școlare.

 

Planificarea și aprobarea programului
5. În vederea elaborării programului de activități, în timpul primului semestru,
se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenție, și cadrelor didactice,
în cadrul şedinţelor comisiilor metodice, părinţilor, în cadrul şedinţelor cu
părinţii, precum şi reprezentaţilor autorităţilor administraţiei publice locale/ai
comunităţii, în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie.
6. După colectarea propunerilor se vor desfășura dezbateri în colectivele de
elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ
al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor
şi a cadrelor didactice.
7. Modalitatea de selecție a activităților propuse se decide la nivelul unităților
de învățământ şi presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor
didactice, a părinților, astfel încât proiectele și activitățile selectate să
corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii școlare, fiind un
rezultat al opțiunilor acesteia.
8. Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată, durata
acestora, modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în
consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul de administrație al unității
de învățământ, până la data de 15 februarie 2013.

 

9. Consilierul educativ din unitatea de învățământ centralizează propunerile
agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative
al unității de învățământ, ca domeniu distinct: programul „Să știi mai multe,
să fii mai bun!”.
10.Conducerile unităților de învățământ vor asigura popularizarea programului
„Să știi mai multe, să fii mai bun!”, la nivel local pentru crearea unui
impact pozitiv al activităților organizate, atât la nivelul unității de
învățământ, cât și la nivelul comunității.
11. Unitățile de învățământ sunt încurajate să permită participarea părinților, a
voluntarilor, a reprezentanților mass-mediei și a publicului larg la activitățile
care se pretează la acest tip de deschidere spre comunitate.
Conținutul și organizarea programului
12. Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de
preșcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unității de învățământ, care
să urmărească și să permită realizarea unor obiective educaționale prin
activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.
13. Proiectele se pot organiza și în consorțiile școlare, în parteneriat cu alte
unități de învățământ, cu organizații neguvernamentale, cu palatele și
cluburile copiilor, cu cluburile sportive școlare, cu direcțiile de tineret și
sport, cu taberele școlare, cu instituții culturale și științifice (institute de
cercetări, instituții de învățământ superior etc.), cu poliția, jandarmeria,
inspectoratele pentru situații de urgență, cu direcțiile de sănătate publică,
agențiile pentru protecția mediului etc.
14. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege activitățile la care doresc să
participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere
posibilitatea implicării părinților care doresc acest lucru, precum și a altor
parteneri.
15. Fiecare activitate la care participă copiii preșcolari/elevii trebuie să fie
coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de
tipurile de activități organizate, conducerea unității de învățământ și cadrele
didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor
preșcolari/elevilor și a securității acestora.
16. Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului „Să știi
mai multe, să fii mai bun!”, pot include:
- activități culturale;
- activități tehnico-științifice;
- activități sportive;
- activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea
valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în
societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);

 

 

- activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv
referitoare la dependență de calculator, siguranță pe internet etc.);
- activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv
colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);
- activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în
situații de urgență etc.;
- altele.
Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:
- ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și
cinematografică;
- competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al
localității sau al județului;
- mese rotunde, dezbateri;
- activități de voluntariat sau de interes comunitar;
- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței
juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
- proiecte comunitare, de responsabilitate socială;
- peer - education;
- schimburi de experiență;
- vizite de studii;
- tabere/școli de creație sau de cercetare;
- parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ,
pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru
lucrul în echipă și în proiecte.
Monitorizare și evaluare
17. Activitățile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii
menționate, acoperind cel puțin numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al
școlii, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
18. După aprobarea de către consiliul de administrație, programul adoptat
devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
19. Elevii au obligația de a participa la activitățile pentru care s-au înscris,
absențele fiind înregistrate în catalog la rubrica Purtare.
20. Activitățile aprobate se vor menționa în condica de prezență a cadrelor
didactice și vor fi monitorizate de conducerea unității de învățământ.
21. Fiecare unitate de învățământ va elabora instrumente și criterii de evaluare a
activităților desfășurate în săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”.
Elaborarea criteriilor se va realiza printr-o procedură transparentă, prin
implicarea elevilor, părinților și a cadrelor didactice, cu consultarea, după
caz, a partenerilor din afara unității de învățământ implicați în program.
Instrumentele și criteriile de evaluare vor fi avizate de către consiliul 

profesoral, aprobate de către consiliul de administrație și anunțate
comunității școlare și publicului larg cu cel puțin 3 săptămâni înainte de
începerea activităților propriu-zise.
22. Directorul unității de învățământ, consilierul educativ şi șeful comisiei
pentru evaluarea și asigurarea calității vor monitoriza și vor evalua
activitățile din cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai bun!”,
folosind instrumentele și criteriile aprobate.
23. Inspectoratele școlare vor delega reprezentanţi pentru a monitoriza
activitățile organizate de către unitățile de învățământ în cadrul programului
„Să știi mai multe, să fii mai bun!”.
24. După încheierea vacanței de primăvară, în fiecare unitate de învățământ, în
cadrul primului consiliu profesoral se va analiza calitatea activităților
organizate, rezultatele educaționale ale acestora, precum și modalitățile de
ameliorare a planificării și organizării programului „Să știi mai multe, să fii
mai bun!”. La activitatea de analiză din cadrul consiliului profesoral vor
participa şi reprezentanţi ai elevilor şi părinților, care vor prezenta puncte de
vedere asupra activităţilor derulate în program. Directorul unității de
învățământ va prezenta un raport de monitorizare a calităţii activităţilor
planificate.
25. La sfârşitul anului şcolar, inspectoratele școlare vor include în raportul
privind starea învățământului un capitol referitor la relevanța și valoarea
formativă a tuturor activităților desfășurate în cadrul programului „Să știi
mai multe, să fii mai bun!”, evidenţiind nivelul interesului manifestat de
elevi și cadre didactice față de organizarea şi desfăşurarea acestuia.
Valorificarea exemplelor de bună practică
26. În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare aprobate, activitățile
desfășurate pot fi premiate la nivelul unității de învățământ, cu sprijinul
autorităților administrației publice locale, al partenerilor educaționali, din
resurse proprii etc.
27. Unitățile de învățământ sunt încurajate să își promoveze cele mai bune
activități prin metode variate, care să asigure informarea publicului larg și
implicarea unui procent mare de membri ai comunității în evaluarea și
stabilirea celor mai valoroase acțiuni: chestionare aplicate elevilor, cadrelor
didactice și părinților, un ”jurnal” al săptămânii programului „Să știi mai
multe, să fii mai bun!” făcut public, prezentarea activităților pe site-ul
propriu, pe cel al partenerilor implicați în activități, informări/articole în
mass-media locală sau centrală, fotografii, filme, organizarea unui vot direct
al elevilor, părinților, cadrelor didactice, organizarea unui vot electronic
pentru publicul larg etc.
28. În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare aprobate, fiecare unitate de
învățământ poate selecţiona o singură activitate din cele desfăşurate, cu care
să participe la competiția celor mai interesante activități desfășurate la nivel 

județean/al municipiului București în cadrul săptămânii „Să știi mai multe,
să fii mai bun!”.
29. Pentru a participa la competiţia organizată la nivel județean/al municipiului
București, unitatea de învățământ va încărca pe site-ul inspectoratului școlar,
la rubrica dedicată competiției din cadrul programului „Să știi mai multe, să
fii mai bun!”, dosarul activității propuse.
30. La nivel județean/al municipiului București, competiția își propune să
selecteze și să promoveze pe site-ul inspectoratului cele mai interesante 10
activități care s-au desfășurat în săptămâna programului „Să știi mai multe,
să fii mai bun!”, câte una din fiecare din domeniile:
- cultural;
- artistic;
- tehnic;
- științific;
- sportiv;
- cetățenie democratică și responsabilitate socială;
- educație pentru sănătate și stil de viață sănătos;
- educație ecologică și protecție a mediului;
- abilități de viață;
- consiliere și orientare.
31. Selecția activităților se va face în baza unor criterii stabilite de inspectoratul
școlar printr-o procedură transparentă, prin implicarea consiliului județean/al
municipiului București al elevilor, a organizațiilor reprezentative ale
părinților și a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile și
modalitatea de evaluare, modalitatea și termenul limită de încărcare a
dosarelor activităților vor fi stabilite de fiecare inspectorat și comunicate
unităților de învățământ din subordine și publicului larg în timp util, dar nu
mai târziu de data de 1 martie 2013.
32. Fiecare inspectorat va stabili, prin decizie a inspectorului școlar general,
componența comisiei de evaluare a activităților primite de la unităţile de
învăţământ. Comisia va evalua dosarele depuse, în conformitate cu
modalitățile și criteriile stabilite la nivelul inspectoratului și comunicate
public, și va selecta cel mult câte o activitate pentru fiecare domeniu
menționat la pct. 30.
33. Inspectoratele școlare sunt încurajate să promoveze cele mai bune activități
ale unităților de învățământ prin metode variate, care să asigure informarea
publicului larg și implicarea unui procent mare de membri ai comunității în
evaluarea și stabilirea celor mai valoroase acțiuni: prezentarea activităților pe
site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicați în activități, informări/articole
în mass-media locală sau centrală, fotografii, filme, organizarea unui vot 

direct al elevilor, părinților, cadrelor didactice, organizarea unui vot
electronic pentru publicul larg etc.
34. În baza instrumentelor și criteriilor de evaluare stabilite la nivelul
inspectoratelor școlare, activitățile desfășurate pot fi premiate la nivelul
județului/al municipiului București, cu sprijinul autorităților administrației
publice locale, al partenerilor educaționali, din resurse proprii etc.
35. Dosarele activităților transmise de unităţile de învăţământ inspectoratelor
școlare în vederea participării la etapa națională a competiției din cadrul
programului „Să știi mai multe, să fii mai bun!” sunt evaluate de comisiile
desemnate de inspectoratele şcolare până la data de 30 aprilie 2013.
36. Elementele care trebuie să se găsească în dosarele activităților care participă
la competiția națională din cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai
bun!” și criteriile de evaluare vor fi comunicate de către MECTS până la
data de 1 martie 2013.
37. Activităţile transmise de inspectoratele şcolare vor fi postate pe site-ul
MECTS în perioada 1 – 10 mai 2013.
38. Evaluarea activităților propuse de inspectoratele școlare se va face pe baza
unui punctaj, obținut în urma a două tipuri de evaluări: o evaluare făcută de o
comisie MECTS, având o pondere de 60% din punctajul total, și o evaluare
acordată ca urmare a votului on-line al vizitatorilor site-ului www.edu.ro,
având o pondere de 40% din punctajul total.
39.Comisia din MECTS, aprobată de secretarul de stat pentru învățământ
preuniversitar, va înainta acestuia rezultatele propriei evaluări, în plic închis,
până la data de 15 mai 2013.
40. Vizitatorii site-ului www.edu.ro vor avea posibilitatea de a acorda votul lor
activităţilor considerate cele mai relevante sau interesante. Pentru rezultatul
final se vor lua în calcul voturile exprimate on-line până la data de 19 mai
2013, ora 24.
41. În baza evaluării efectuate de comisia MECTS și a voturilor acordate
on-line, activităţile câştigătoare vor fi desemnate până la data de 24 mai
2013. Rezultatele vor fi postate pe website-ul MECTS.
42. Premierea celor 10 școli în care s-au desfășurat activitățile declarate
câștigătoare la nivel național va avea loc în preajma datei de 1 iunie 2013.
Detaliile privind premierea vor fi transmise la data anunţării rezultatelor
evaluării.

Joomla visitor tracking and live stats