Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish
 
NOTĂ
cu privire la perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă
în anul şcolar 2011-2012
 
   Pentru anul şcolar 2011-2012, perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă, stabilite în baza art. 73 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEdC nr.4925/2005, sunt:
 

Nr.
crt.

Clasa Perioada
1. Clasa a VIII-a

20 – 22 august
2012

2. Clase terminale de liceu, anul de completare, stagii de pregătire practică 8 - 9 august 2012
3.

Clase din învăţământul primar, clase din învăţământul gimnazial și liceal
(altele decât cele terminale), clase din anul de completare şi stagiile de
pregătire practică, clase din şcoala postliceală şi de maiştri

27 – 31 august
2012

 
   Elevii din clasa a VIII-a, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a treia etapă de admitere, conform calendarului aprobat prin ordinul MECTS nr. 5220/29.08.2011.
 
   Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, de liceu, din anul de completare şi cei care au parcurs stagiile de pregătire practică, care nu  pot participa la sesiunea de corigenţe stabilită pentru aceste clase în perioada 8-9 august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe, din perioada 27 – 31 august 2012.
  
   Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu,  anul de completare  şi stagiile de pregătire practică, care s-au prezentat la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase din perioada 8-9 august şi nu au promovat examenul de corigenţă, vor fi declaraţi repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 27 - 31 august 2012.
 
   Elevii din clasele terminale de liceu, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, a doua sesiune de examen 2012, în data de 10 august 2012.
   
   Elevii claselor terminale de liceu, ai anului de completare şi ai stagiilor de pregătire practică, care au promovat examenele de corigenţă în sesiunea 8-9 august 2012, se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august 2012.
 
   Pentru elevii din anii terminali ai învăţământului postliceal, precum şi pentru elevii din anul de completare şi pentru cei de la stagiile de pregătire practică, pentru care curriculumul este organizat modular, se organizează o sesiune de corigenţe, până la încheierea cursurilor de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2011-2012. Pot participa la această sesiune elevii care nu au promovat modulele ce se finalizează până la data de 30 aprilie a anului şcolar, indiferent de numărul de module nepromovate. Se vor respecta prevederile OMEC nr. 3418/08.03.2001.
 
   Prezenta  notă va fi comunicată în toate unităţile şcolare până la data de  25 mai 2012. 
 
Conducerile unităţilor şcolare vor  aduce la cunoştinţa cadrelor didactice şi elevilor graficul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi vor afişa acest grafic la avizierul unităţii de învăţământ.
     
  
Joomla visitor tracking and live stats