Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

 

 

OUG 21/30.05.2012
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 31 mai 2012

 


Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei timpurii, asigurării accesului egal la educaţie şi
egalităţii de şanse, sporirii accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi a creşterii ratei de succes
şcolar, prin asigurarea resursei umane calificate la clasa pregătitoare, în toate localităţile din mediul rural
şi mediul urban,
având în vedere că, începând cu anul şcolar 2012-2013, în învăţământul primar funcţionează clasa
pregătitoare, unde se impune a fi încadrat, cu precădere, personal didactic titular în învăţământul
preuniversitar,
întrucât Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost
precedată de efectuarea unui studiu de impact prin care să fie evaluate infrastructura şcolară, logistică,
materialele didactice adecvate şi resursele umane necesare funcţionării normale a acestei clase, această
lege fiind promovată prin asumarea răspunderii Guvernului, situaţia prezentă impune măsuri excepţionale,
care nu pot fi luate decât modificând cadrul legislativ.
Luând în considerare programul naţional de formare continuă care urmează să fie derulat în luna
iulie 2012 pentru cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul şcolar 2012-2013, precum şi
necesitatea asigurării funcţiilor de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar, a funcţiilor de
conducere, de îndrumare şi de control în inspectoratele şcolare şi a funcţiilor de conducere în casele
corpului didactic, în anul şcolar 2012-2013, până la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor
funcţii,
ţinând seama de gravele perturbări ce alterează actul educaţional din instituţiile de învăţământ de
stat - organizarea şcolilor doctorale, îndeplinirea standardelor de acreditare/autorizare, asigurarea calităţii -
începând cu anul universitar 2012-2013, ca urmare a diminuării drastice a numărului de conferenţiari şi
profesori universitari, determinată de aplicarea măsurilor de pensionare forţată combinată cu
imposibilitatea de promovare în astfel de funcţii, cauzată de introducerea obligatorie a condiţiei de
abilitare, pentru îndeplinirea căreia sunt necesare realizarea unei teze de abilitare de către candidat şi
achitarea unei taxe în cuantum de 1.500 de euro, în acelaşi timp, procedura de abilitare fiind costisitoare şi
greoaie, dacă nu chiar imposibilă uneori, având în vedere că unii dintre membrii comisiilor de specialitate
ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare sunt cadre
didactice la universităţi din Statele Unite ale Americii, Germania, Franţa, Elveţia, Olanda, Anglia etc.,
având în vedere faptul că, deşi Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a
intrat în vigoare încă din februarie 2011, procedurile privind organizarea şi funcţionarea învăţământului
superior nu au fost elaborate în vederea pregătirii deschiderii noului an universitar, iar fără adecvarea
legislativă necesară se produc efecte perturbatoare cu consecinţe grave,
observând faptul că, în contextul celor de mai sus, sunt necesare modificări ale unor prevederi
referitoare la efectivele de elevi la clasă şi la încadrarea şi stimularea personalului didactic şi didactic
auxiliar, în caz contrar producându-se efecte perturbatoare cu consecinţe grave, precum: imposibilitatea
încadrării la toate clasele pregătitoare a personalului didactic calificat; imposibilitatea asigurării funcţiilor
de conducere în unităţile de învăţământ, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar, inspectoratele
şcolare şi casele corpului didactic, precum şi a funcţiilor de îndrumare şi de control în inspectoratele
şcolare; instabilitatea încadrării cu personal didactic calificat, datorită părăsirii sistemului de învăţământ
preuniversitar de către cadrele didactice titulare nevoite să facă naveta pe distanţe lungi sau aflate în
imposibilitatea de a face naveta, întrucât prevederile legale actuale nu prevăd posibilitatea mobilităţii
personalului didactic pe parcursul anului şcolar; supraîncărcarea personalului didactic titular, ca urmare a
2
încadrării în plata cu ora cu un număr mare de ore peste norma didactică de predare de bază, întrucât
prevederile legale actuale prevăd numai posibilitatea încadrării în plata cu ora pe parcursul anului şcolar,
întrucât învăţământul constituie prioritate naţională,
deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ARTICOL UNIC
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. La articolul 63, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul
cuprins:
(3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona
sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului
şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi
în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv al
municipiului Bucureşti.
2. La articolul 158, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu
următorul cuprins:
(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), până la finalul anului universitar 2012-2013,
evaluarea şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din
ţară sau din străinătate. Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerilor ARACIS. Fiecare şcoală doctorală este
evaluată periodic, din 5 în 5 ani.
3. La articolul 160, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul
cuprins:
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), pentru anul universitar 2012-2013, numărul
granturilor doctorale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se repartizează IOSUD prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. IOSUD repartizează şcolilor doctorale granturile
doctorale prin competiţie între acestea, pe baza unei metodologii aprobate de senatul universităţii
4. La articolul 162, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
următorul cuprins:
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2012-2013, studiile universitare de
doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul doctorand îşi desfăşoară activitatea sub
îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat
dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din instituţii diferite din
România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. Doctoratul în cotutelă poate fi
organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii
diferite de studii, conform prevederilor din Carta universitară
5. La articolul 193, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu
următorul cuprins:
3
(91) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), în anul universitar 2012-2013, programele de
excelenţă prevăzute la alin. (8) se stabilesc pe baza evaluării prevăzute la alin. (3).
6. La articolul 193, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
următorul cuprins:
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), în anul universitar 2012-2013 sunt finanţate din
fonduri publice, ţinând cont de evaluarea realizată conform alin. (3), programe de licenţă, master şi
doctorat în universităţile de stat menţionate la alin. (4).
7. La articolul 252, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Articolul 252
(1) Personalul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar la data intrării în
vigoare a prezentei legi îşi păstrează dreptul dobândit la concursul naţional unic de titularizare,
prin repartiţie guvernamentală sau prin orice altă formă legală.
(2) Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar titularizat după intrarea
în vigoare a prezentei legi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi personalul didactic prevăzut la alin.
(1).
8. La articolul 252, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu
următorul cuprins:
(5) Cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază, la cerere,
de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Pretransferul este etapa de
mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în cadrul căreia un cadru
didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o
unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă la o altă unitate de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă, cu păstrarea statutului de cadru
didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar.
(6) Pretransferul se realizează în aceeaşi localitate, în localitatea în care îşi are domiciliul
cadrul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar sau pentru apropiere de domiciliu,
conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
9. Articolul 253 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 253
(1) Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în
anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 şi au ocupat un post/o catedră, devin
titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii generale:
a)se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b)consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord.
(2) Condiţiile specifice pentru titularizarea personalului didactic care a participat la
concursuri de titularizare în anul 2011, în condiţiile alin. (1), se stabilesc prin metodologie elaborată
cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului
10. La articolul 254, alineatele (11), (13), ( 16 ), ( 17 ) şi ( 19 ) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
(11) În învăţământul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor/catedrelor didactice se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
care organizează concursul. Angajarea pe post a personalului didactic cu contract individual de
4
muncă se face de directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de
inspectorul şcolar general.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(13) Candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ, profesori cu drept de practică,
şi au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de consiliul de administraţie al unităţii
de învăţământ un post didactic vacant sunt titulari în învăţământul preuniversitar. Pe baza deciziei
de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorul unităţii de învăţământ încheie cu
aceştia contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(16) Directorii unităţilor de învăţământ comunică în scris inspectoratului şcolar, imediat
după concurs, următoarele situaţii:
a)angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pe posturi
didactice a candidaţilor validaţi după concurs;
b)debutanţii care au ocupat prin concurs validat, în condiţiile metodologiei, de consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ un post didactic vacant şi pentru care consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ poate hotărî modificarea duratei contractului individual de
muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în situaţia în care aceşti candidaţi
promovează examenul pentru definitivarea în învăţământ;
c)candidaţii participanţi la concurs şi nerepartizaţi;
d)posturile didactice şi orele rămase neocupate după concursul organizat la nivelul unităţii
sau al consorţiilor şcolare.
(17) Inspectoratul şcolar centralizează la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti posturile
didactice şi orele rămase neocupate, care vor fi repartizate în ordinea stabilită prin metodologie
elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(19) Posturile didactice rămase neocupate prin concurs sau eliberate în timpul anului şcolar
se ocupă pe perioadă determinată, prin detaşare sau prin plata cu ora, până la sfârşitul anului
şcolar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea
postului/catedrei. În situaţia în care posturile didactice eliberate în timpul anului şcolar nu pot fi
astfel ocupate, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi
să desfăşoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri
pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe
perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepţional, consiliile de
administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în
profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului.
11. După articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 2541, cu următorul cuprins:
Articolul 2541
(1) Personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar poate fi detaşat în interesul
învăţământului, cu acordul său, pentru ocuparea unor posturi din unităţi/instituţii de învăţământ şi
unităţi conexe, la solicitarea acestuia, precum şi pentru asigurarea pe perioadă determinată de cel
mult un an şcolar a conducerii unităţilor de învăţământ, unităţilor conexe ale învăţământului
preuniversitar, inspectoratelor şcolare şi caselor corpului didactic şi a funcţiilor de îndrumare şi de
control în inspectoratele şcolare. Detaşarea în interesul învăţământului se realizează conform
metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(2) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar se
realizează prin concurs sau concurs specific, conform metodologiei elaborate de Ministerul
5
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în
învăţământul preuniversitar se realizează pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi, cu
păstrarea calităţii de titular în învăţământul preuniversitar.
(3) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la
organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar, se poate realiza de cadre
didactice care se disting prin calităţi profesionale, manageriale şi morale, după cum urmează:
a)prin numirea în funcţia de conducere de către conducerea persoanei juridice finanţatoare,
la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ particular, a unui cadru
didactic din cadrul unităţii de învăţământ respective sau a unui cadru didactic pensionat; actul de
numire se aduce la cunoştinţa inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea
unitatea şcolară;
b)prin detaşarea în interesul învăţământului a cadrelor didactice titulare în învăţământul
preuniversitar de stat sau a cadrelor didactice titulare în alte unităţi de învăţământ particular, la
propunerea conducerii persoanei juridice finanţatoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate,
prin decizie a inspectorului şcolar general.
12. La articolul 255, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu
următorul cuprins:
(9) Personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar care beneficiază de pensie de
invaliditate de gradul III i se va rezerva catedra/postul didactic pe durata invalidităţii. Contractul
de muncă este suspendat până la data la care medicul expert al asigurărilor sociale emite decizia
prin care constată schimbarea gradului de invaliditate sau redobândirea capacităţii de muncă.
Rezervarea catedrei/postului didactic încetează de la data emiterii de către medicul expert al
asigurărilor sociale a deciziei prin care se constată pierderea definitivă a capacităţii de muncă.
13. La articolul 285, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu
următorul cuprins:
(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în anul universitar 2012-2013, în învăţământul
superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile didactice prevăzute la alin. (1).
14. La articolul 289, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul
cuprins:
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), (2) şi (4), în cazul în care instituţiile de învăţământ
superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotărî menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în
cercetare pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, după o metodologie stabilită de senatul
universitar.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar,
Liviu Marian Pop
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mariana Câmpeanu

 

Joomla visitor tracking and live stats