Get Adobe Flash player
Romanian English Finnish French German Greek Spanish

 

O R D I N
pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare


În baza prevederilor art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările şi completările
ulterioare,
Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului
emite prezentul ordin:
Art. I Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5560/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 758 bis din 27 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. Alineatul (2) al articolului 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ (2) Arondarea disciplinelor de examen la centrele zonale de evaluare și procedura
specifică pentru evaluarea lucrărilor scrise se realizează de către Ministerul Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului și se comunică inspectoratelor școlare.”
2. Litera b) a alineatului (3) al articolului 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) membri evaluatori - câte 4 profesori evaluatori pentru cel mult 100 lucrări scrise,
organizați în două comisii. O comisie este alcătuită din două cadre didactice, respectându-se
următoarele criterii:
- un profesor din învăţământul universitar și un profesor titular din învăţământul
preuniversitar având gradul didactic I sau II;
- un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate şi didactica/metodica predării
disciplinei de specialitate și un evaluator pentru subiectele de pedagogie şi psihologie a
educaţiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie şi psihologie a educaţiei poate face parte
din comisiile de la mai multe specializări.”
3. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli prestabilite, în care nu este
permis accesul altor persoane în afara celor prevăzute de prezenta metodologie. Fiecare lucrare
scrisă este evaluată independent, în săli separate, de cele două comisii şi apreciată cu note de 10
la 1 incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare și notare. La evaluare, nu se
fac însemnări pe lucrare.

(2) Fiecare comisie trece, în borderoul comisiei, numărul lucrării şi punctajul acordat de
fiecare profesor evaluator. Prin raportare la baremul de evaluare și notare, comisia stabilește nota
lucrării scrise.
Pentru validarea evaluărilor, diferenţa dintre notele celor două comisii nu trebuie să fie mai
mare de 1 punct.


(3) În cazul în care apar lucrări pentru care diferenţa dintre notele acordate de cele două
comisii este mai mare de 1 punct, preşedintele comisiei de evaluare dispune reverificarea
lucrărilor respective, în prezenţa sa, de către cei 4 profesori evaluatori, prin raportare la baremul
de evaluare și notare. În funcţie de rezultatele reverificării, se decide, prin consens, o nouă notă
care se înregistrează într-un alt borderou.


(4) În caz de divergenţe între profesorii evaluatori, lucrarea este recorectată de o a treia
comisie, numită de inspectorul şcolar general, la propunerea preşedintelui comisiei de evaluare.
Nota acordată de această comisie este definitivă.


(5) După finalizarea operaţiilor de evaluare, notele acordate de comisii se trec pe lucrări de
către profesorii evaluatori, care semnează în dreptul notei acordate. Preşedintele comisiei de
evaluare calculează şi scrie pe fiecare lucrare media aritmetică a celor două note, cu două
zecimale, fără rotunjire, aceasta reprezentând nota obţinută de candidat la proba scrisă.”
4. Litera b) a alineatului (2) al articolului 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) membri evaluatori - câte 4 profesori evaluatori pentru cel mult 100 lucrări scrise,
organizați în două comisii. O comisie este alcătuită din două cadre didactice, respectându-se
următoarele criterii:
- un profesor din învăţământul universitar și un profesor titular din învăţământul
preuniversitar având gradul didactic I sau II;
- un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate şi didactica/metodica predării
disciplinei de specialitate și un evaluator pentru subiectele de pedagogie şi psihologie a
educaţiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie şi psihologie a educaţiei poate face parte
din comisii la mai multe specialități.”
Art. II Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară din Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului şi inspectoratele școlare duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

M I N I S T R U,
IOAN MANG
Nr. 4071 din 15.05.2012
______________________________
Str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1,
010168, Bucureşti
Tel. +40(0)21 405 62 55
Fax: +40(0)21 312 47 19
www.edu.ro

Joomla visitor tracking and live stats